Java คือ เป็นภาษาแบบวัตถุที่ใช้ในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมจาวา โดยจะใช้ Java platform ซึ่งเป็น platform หรือสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการรันโปรแกรมจาวา โปรแกรมจาวาจะทำงานบน Java platform เท่านั้น  Java platform จะประกอบไปด้วยสองอย่าง คือ Java VM (JVM) และ runtime library  โปรแกรมจาวาที่เราเขียนขึ้นจะทำงานบน platform ใดก็ได้ที่มี Java platform ทำงานอยู่

JSP คือ Java Server Page เป็นเทคโนโลยี Java อีกเทคโนโลยีหนึ่ง ซึ่งมีการทำงานอยู่บนฝั่ง Server หรือ อาจเรียกได้ว่าเป็นการทำงานแบบ Server side ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มตั้งแต่การร้องขอ หรือ เกิด Request จาก Browser หรือ Client มาที่ JSP บนฝั่ง Server จากนั้น Server ก็จำทำการประมวลผล JSP เป็น servlet ก่อน แล้วส่ง Response กลับไปให้ Client ในรูปของ HTML

สรุปคือ JSP เป็น Script language ที่ทำงานบนเครื่อง server เช่นเดียวกับ perl, php asp หรือ cold fusion เป็นต้น โดยมีโครงสร้างภาษาแบบ JAVA โดยมีตัวแปลภาษาคือ J2SE หรือ JRE ร่วมด้วย

ข้อแตกต่างของ ภาษา JAVA และ JSP คือ

ขั้นตอน

Java

JSP

 กระบวนการทำงาน
(Process)

 1.    ต้องทำการ Compile ให้เป็น Byte code ก่อน ด้วยคำสั่ง Javac

2.    หลังจากนั้นก็ทำการ Run ไฟล์ด้วยคำสั่ง java 

 1.    สามารถทำการ Run ไฟล์ได้เลย (เพราะในการทำงานตัวระบบจะทำการ compile code ให้เราไม่ต้องมาทำการ compile เอง)
การแสดงผล(Output)  การแสดงผลจะออกทาง หน้าจอ Consoleหรือ หน้าต่าง MS-DOS Prompt จะแสดงผลบน Browser

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet